2021 Yılı Aşevine Yiyecek Alımı İhalesi Yapılacaktır.

2021 Yılı Aşevine Yiyecek Alımı İhalesi Yapılacaktır. 23.10.2020

2021 Yılı Aşevine Yiyecek Alımı İhalesi Yapılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GAZİANTEP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Yiyecek Alımı ( Jelatin Esaslı Ambalajlı Francala Ekmek 200 gr, Kuru Gıda (31 Kalem), Süt ve Süt Ürünleri (3 kalem) , Tavuk ve Yumurta (3 Kalem) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/564563

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GAZİANTEP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

b) Adresi

:

İncilipınar Mah. Valilik Binası 15 27070 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3422314407 - 3422209471

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yiyecek Alımı ( Jelatin Esaslı Ambalajlı Francala Ekmek 200 gr, Kuru Gıda (31 Kalem), Süt ve Süt Ürünleri (3 kalem) , Tavuk ve Yumurta (3 Kalem)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 kısım yiyecek alımı Jelatin Esaslı Ambalajlı Francala Ekmek 200 gr, Kuru Gıda (31 Kalem) Süt ve Süt Ürünleri (3 kalem) Tavuk ve Yumurta (3 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Onat Kutlar Mahallesi 55014 Nolu Cadde üzerindeki Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde, pey der pey 31.12.2021 tarihine kadar istenecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.11.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Orijinal ambalajlarda birer adet numune (numuneler minimum 0,5 kg, maksimum 10 kg lık ambalajlarda olacaktır.) ihale saatinden yaklaşık 1 saat önce Vakfımıza tutanak karşılığında teslim edilecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Francala ekmek için Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış üretim ile ilgili işletme kayıt belgesi

Kuru gıda kısmı için işletme kayıt belgesi istenecektir.

Süt ve Süt ürünleri kısmı için işletme kayıt belgesi istenecektir.

Tavuk ve yumurta kısmı için işletme kayıt belgesi istenecektir.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her bir kısım ile ilgili olarak 
Francala Ekmek kısmı için ekmek ile ilgili iş deneyim belgesi
Gıda Malzemesi kısmı için kuru gıda ile ilgili iş deneyim belgesi
Süt ve Süt Ürünleri kısmı için yoğurt, süt ve peynir ile  ilgili iş deneyim belgesi
Tavuk ve Yumurta kısmı için tavuk eti ile ilgili iş deneyim belgesi 


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Şimdi Bağış Yapın!